ΛΟΙΠΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

Τήν πρό μεσημβρινήν ὥραν τῆς Πέμπτης, 8ης/21ης Ἰουλίου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ  Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἡ παρουσίασις τοῦ ἐν ἐξελίξει ἔργου τῆς Ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τοῦ διενεργουμένου συμφώνως πρός ἐκπονηθεῖσαν μελέτην τῆς Διεπιστημονικῆς

Τήν Τετάρτην, 7ην / 20ήν  Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, παρουσίᾳ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ οἰκείου αὐτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεβασμιωτάτου

Με επίσημη ανακοίνωση η Εκκλησία της Ρωσίας δηλώνει ότι είναι αδύνατον να θεωρείται Πανορθόδοξη η Σύνοδος στην Κρήτη, αφού διεξήχθη χωρίς σύμφωνη γνώμη ορισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών «Κατά τη συνεδρία αυτής της 15ης Ιουλίου 2016 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου

Τήν Παρασκευήν  2αν/15ην Ἰουλίου 2016 , ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τοῦ δοκίμου μαθητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών Βασιλείου Τσολάκη καί τοῦ διακονητοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου Κωνσταντίνου Ψυχαλοπούλου, τονίζων τήν

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουνίου /12ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν εἰς τήν βόρειον δυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης,

Τήν Κυριακήν, 27ην Ἰουνίου/ 10ην Ἰουλίου 2016, ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἡγούμενος ὁμάδος ἑβδομήκοντα προσκυνητῶν καί ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡγούμενος ὁμάδος πεντήκοντα προσκυνητῶν, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον. Τούς ἐκλεκτούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουνίου /9ης Ἰουλίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας καί Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριᾶκος Μητσοτάκης, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ

Τήν Κυριακήν 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016 ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη ἑορτή μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς μνήμην πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, ἤτοι τῇ Ἁγίᾳ Γῇ, διαβιωσάντων καί τελειωθέντων Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς

Τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016, ὁμάς ἑβδομήκοντα προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μέ τόν Μητροπολίτην αὐτῶν Σεβασμιώτατον Εὐγένιον ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν Σεβασμιώτατον, τόν κλῆρον καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς Balamand, τῇ 27ῃ Ἰουνίου 2016 Κλείνοντας την έβδομη έκτακτη συνεδρία Της, η οποία είχε ανοίξει τῇ 25ῃ Μαΐου 2016, συνήλθε, τῇ 27ῃ Ιουνίου 2016, η Αγία