Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ρόδο για τα 70 χρόνια ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα (ΦΩΤΟ)
Ο Άρχων (2911 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ρόδο για τα 70 χρόνια ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα (ΦΩΤΟ)

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς συμμετοχῆς εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 70ῃἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐν ταὐτῷ τῆς παρουσιάσεως τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, τῇ προσκλήσει τοῦ Δημάρχου Ρόδου κ. Φωτίου Χατζηδιάκου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, προερχόμενος ἐξ Ἱεροσολύμων διά τῶν Ἑλληνικῶν ἀερογραμμῶν τῆς Aegean  κατέφθασεν εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ρόδου τήν 10.00 π.μ. ὥραν  τῆς Δευτέρας,  21ης Φεβρουαρίου / 6ης Μαρτίου 2017.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Κύριλλος, ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιᾶκος καί λοιποί παράγοντες τῆς Ρόδου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μακαριώτατος μετέσχεν εἰς τήν τελετήν τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου εἰς Ἐπίτιμον Δημότην Ρόδου. Ἀπονέμων τήν διάκρισιν ταύτην ὡς καί τό χρυσοῦν μετάλλιον καί πιστόν ἀντίγραφον τῶν κλειδιῶν τῆς Ρόδου ὁ Δήμαρχος Ρόδου εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί προσφωνῶν αὐτόν εἶπε ὅτι ἐπαξίως ἀπονέμεται αὐτῷ, λόγῳ τοῦ ὅτι οὗτος εἶναι προστάτης τῶν δικαιωμάτων τῆς Ρόδου καί ὅλων τῶν Δωδεκανήσων καί λόγῳ τοῦ ὅτι ὡς καθηγητής καί λειτουργός τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης εἶπεν ὅτι “ἡ Νομική Ἐπιστήμη εἶναι διορθωτική λειτουργία τῶν κοινωνικῶν ἀδικιῶν” καί ὅτι “ἡ Δημοκρατία εἶναι τό πολίτευμα τοῦ μέτρου καί τῶν ἀναλογιῶν”.

Ἀπαντῶν ὁ κ. Πρόεδρος ηὐχαρίστησε θερμῶς διά τήν προσγενομένην ὑπό τῆς ἱστορικῆς νήσου τῆς Ρόδου, φυσικοῦ πνεύμονος τοῦ Αἰγαίου, τιμήν εἰς αὐτόν προσωπικῶς καί εἰς τόν θεσμόν τῆς Δημοκρατίας καί εἶπεν ἐπίσης ὅτι διά τῆς συνθήκης τοῦ 1947 μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἰταλίας παρεχωρήθη εἰς τήν Ἑλλάδα ἡ πλήρης κυριαρχία τῆς νήσου Ρόδου, ὅλων τῶν Δωδεκανήσων καί τῶν παρακειμένων βραχονησίδων καί οὐχί μόνον τό δικαίωμα ἀλλά ἡ ὑποχρέωσις αὐτῆς διά τήν ἀμυντικήν κατοχύρωσιν τῆς Ρόδου οὐχί μόνον ἐκ προκλήσεως ἐκδηλωθείσης ἀλλά καί ἐπικειμένης καί τοῦτο χάριν τῆς προστασίας τῆς νήσου Ρόδου, τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Ἑλλάδος καί ὅλης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἡπείρου, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει ἡ Ἑλλάς.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ ἐξοχώτατος κ. Δήμαρχος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Προέδρου καί ὅλων τῶν προσκεκλημένων εἰς ἑστιατόριον τοῦ ἀνακαινισθέντος κτιρίου τοῦ ΑΚΤΑΙΟΥ, ἡ ἀνακαίνισις τοῦ ὁποίου συνέπεσε μέ τήν ἀνακαίνισιν τριῶν ἱστορικῶν Μύλων τῆς Ρόδου διά τήν λειτουργίαν αὐτῶν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης εἰς τό κτίριον, Ἑνετικόν φρούριον τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις τῆς παρουσιάσεως τοῦ γενομένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Παναγίου Τάφου, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί πολλῶν προσκεκλημένων. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν ἀπηύθυνε προσφώνησιν ὁ ἐξοχώτατος Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Φώτιος Χατζηδιᾶκος, ἐν συνεχείᾳ δέ προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἐχούσης ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

«Καί λαβών τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Ἰωσήφ ἐνετύλιξεν αὐτό σινδόνι καθαρᾷ, καί ἔθηκεν ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καίπροσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν» (Ματθ. 27, 59-60).

Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς Ἑλλάδος Κύριε Προκόπιε Παυλόπουλε,

Ἐντιμότατε Δήμαρχε τῆς Ρόδου Κύριε Φώτιε Χατζηδιάκου,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου Κύριε Κύριλλε,

Ἀξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι.

Ἀπό τήν ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ σᾶς μεταφέρομεν τήν εὐλογίαν τοῦ καινοῦ μνημείου, δηλονότι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἱστορική πολυπολιτισμική καί πολυεθνική νῆσος ὑμῶν Ρόδος, τήν ὁποίαν εὐηγγελίσατο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ ὁποία σήμερον ἑορτάζει τήν ἀπό τοῦ 1948 49ην ἐπέτειον τῆς ἐνσωματώσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἑλληνικήν ἐπικράτειαν, συνεδέθη μέ τήν ἁγίαν Γῆν καί δή τήν ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ.

Ἡ δέ σημερινή ἐκδήλωσις παρουσιάσεως τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου συντηρήσεως, προστασίας καί ἀποκαταστάσεως τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν καί τῇ ἐπιστημονικῇ ἐπιστασίᾳ τῆς Καθηγητρίας κας Ἀντωνίας Μοροπούλου σύν τῇ φυσικῇ παρουσίᾳ καί συμμετοχῇ τῶν συνεταίρων ἡμῶν πνευματικῶν Ἀργηγῶν, τοῦ Κουστῳδοῦ τῶν Φραγκισκανῶν πατρός Francesco Patton, τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων Nourhan Manougian καί τοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Πατριαρχείου τῶν Λατίνων Ἐξοχωτάτου κ. Pierbattista Pizzaballa, ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν.

Καί τοῦτο, διότι πρῶτον καταγγέλλεται ἡ ἀπό κοινοῦ χριστιανική μαρτυρία ὅτι «ὅν ἐζήτουν, αἱ μυροφόροι γυναῖκες Ἰησοῦν τόν Ναζαρηνόν τόν Ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε -ἐν τῷ καινῷ μνημείῳ-. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν» (Μάρκ. 16, 6).

Καί δεύτερον, διότι κηρύττεται εἰς πάντα τά ἔθνη τό ἀνέσπερον φῶς τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης.

Ἡ σημασία διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον τοῦ Παγχριστιανικοῦ καί Παγκοσμίου ὄντως ἱεροῦ τούτου μνημείου, τοῦ ἐν τῇ πέτρᾳ λελατομημένου, ὀφείλεται εἰς τό γεγονός ὅτι ἐχώρεσε ἐν ἑαυτῷ οὐχί μόνον τόν Ἰησοῦν τόν Ναζαρηνόν ἀλλά σύμπασαν τήν ἀνθρωπίνην φύσιν τήν ἐν Ἑαυτῷ ἀναληφθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐνσαρκωθέντος καί Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ φωτός τῆς ἀγάπης, τοῦ φωτός τοῦ κόσμου, τοῦ φωτός τῆς καταλλαγῆς καί τῆς εἰρήνης».

Προσφωνήσεις ἀπηύθυναν ὡσαύτως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Πατόν, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα ἡγούμενος εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως π. Σαμουήλ, ὁ ἐπιτετραμμένος Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα π. Pierre Battista Pizzaballa.

Μετά τάς προσφωνήσεις, ἡ καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἐκτελεσθέν εἰς ὅλην σχεδόν τήν ἔκτασιν αὐτοῦ ἀνακαινιστικόν ἔργον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου διά τῆς κάτωθι διαλέξεως αὐτῆς, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἕπεται: (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Τήν παρουσίασιν τῆς κ. Μοροπούλου ἠκολούθησε μουσικόν δρώμενον, τοῦτο δέ δεῖπνον εἰς τό ἑστιατόριον Ντινιόρας ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς Ρόδου.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *