Ονομαστική εορτή Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Άρχων (2911 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ονομαστική εορτή Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τό Σάββατον, 12ην / 25ην Μαρτίου 2017, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, φέροντος τό ὄνομα ἑνός τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν μαρτυρησάντων εἰς τήν λίμνην τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου καί ἑoρταζομένων τήν 9ην τοῦ μηνός Μαρτίου.

Α΄.  Ἀφ’ ἑσπέρας.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἤρξατο ἡ ἑορτή διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ΄ Ὥρας εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκυνήσας μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον καί ἀκολούθως, ἐνδυθείς μανδύαν, ηὐλόγησε εἰς τό Καθολικόν καί ἤρχισε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀνοιξανταρίων, Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας, ἐν ᾧ, τῶν σημάντρων κρουομένων, ἤρξαντο οἱ Συνοδικοί καί Ἀρχιερεῖς τήν προσκύνησιν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί οἱ διάκονοι ἐτέλεσαν τό θυμίαμα ἀνά τά Προσκυνήματα. Τοῦ Ἑσπερινοῦ λήξαντος, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά καταλύματα αὐτῆς ἐν τῷ Πατριαρχείῳ.

Β’. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ης / 25ης Μαρτίου 2017, μετά τήν κάθοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσκύνησιν πρό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Παναγίου Τάφου ὁ Μακαριώτατος ἐνεδύθη μανδύαν καί εἰσῆλθεν εἰς τό Καθολικόν, ηὐλόγησε καί ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Θρόνου, ὅτε καί προσῆλθον οἱ Ἱερεῖς καί «ἔλαβον καιρόν», ἐν ᾧ ἐψάλλετο ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου τό «ἄνωθεν οἱ Προφῆται». Τότε καί ὁ Μακαριώτατος «ἔλαβε καιρόν» καί εἰσελθών εἰς τό Ἅγιον Βῆμα, ἠσπάσθη τούς Ἀρχιερεῖς καί ἐνεδύθη.

Τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων ἐνδυθέντων ἤρξατο ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου, Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τοῦ Πατριαρχείου, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Εὐλογίου, π. Ἀναστασίου καί Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τοῦ Προξένου κ. Κοΐνη καί ἑτέρων μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί μετεχόντων πολλῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν Θείαν Εὐχαριστίαν καί τήν Ἀπόλυσιν ἔλαβε χώραν εἰς τό κέντρον τοῦ Καθολικοῦ Δοξολογία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Μακαριωτάτου, τῇ συμμετοχῇ τῶν συλλειτουργησάντων Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων. Τῆς Δοξολογίας ληξάσης ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθε εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Προσφώνησις τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου εἰς τήν Ὀνομαστικήν ἑορτήν  τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

                                              κ.κ. Θεοφίλου Γ΄    

                                        Τῇ 9ῃ Μαρτίου  2017

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

 Ἡ μνήμη τῶν ἀγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν έν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας τοῦ Πόντου διά τήν εἰς Χριστόν ὁμολογίαν ἐν ψύχει καί αἰκισμοῖς μαρτυρησάντων, ἀγομένη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας εἰς τάς ἀρχάς τοῦ μηνός Μαρτίου καί εἰς τό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πρόκειται ἡμῖν σήμερον ὡς ἰσχυρά προτρεπτική πρόκλησις  καί ἐνθαρρυντική ἐνίσχυσις διά τήν συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ ἡμῶν ἀγῶνος πρός ἐπαξίαν συμμετοχήν εἰς τό Πάθος καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  Διά τήν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν ἐν αὐτῇ Γεραράν ἡμῶν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ἡ μνήμη τῶν ἀθληφόρων τούτων Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων συνδέεται μετά τῆς ἑορτῆς τῶν Ὀνομαστηρίων τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος, θεοφιλῶς φερούσης τό ὄνομα ἑνός ἐκ τούτων, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου.

  Διά τό διπλοῦν τοῦτο γεγονός τῆς μνήμης  τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων καί τῆς Ὀνομαστικῆς Ὑμῶν ἑορτῆς ἐτελέσθη τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἀνεπέμφθη εὐχαριστήριος Δοξολογία εἰς τό μέσον τῆς γῆς, ἐν ᾦ ὁ Θεός ἡμῶν εἰργάσατο τήν σωτηρίαν ἡμῶν καί ἐν ᾦ ὁ πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν μελῶν τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν  Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐκ τῆς ἐγγύς καί τῆς μακράν δικαιοδοσίας τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου.

 Τήν ἐν τῷ Ναῷ προσευχήν ἡμῶν ὑπέρ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος συνεχίζοντες καί  ἐπισφραγίζοντες καί νῦν εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἐκφράζομεν ὅσα ἄξια, δίκαια, σεμνά καί εὔφημα, ἐκ τῶν ἔργων ἀποδεικνυόμενα, προσήκουν Αὐτῇ.

Λεκτέον ἐν πρώτοις ὅτι ἡ διακρίνουσα  τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα  ποιμαντική μέριμνα, φροντίς καί ἐπιμέλεια ὑπέρ τοῦ  Ρωμαι- Ὀρθοδόξου Ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου ὑπῆρξε καί πάλιν ἀδιάκοπος, ἐκδηλωθεῖσα εἰς τάς ποιμαντικάς ἐπισκέψεις Αὐτῆς εἴτε εἰς ἑορτάς αὐτοῦ μετά θείας λειτουργίας καί κηρύγματος τοῦ θείου λόγου εἴτε εἰς ἐμπεριστάτους καταστάσεις αὐτοῦ μετά τῆς ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων τοῦ Πατριαρχείου παρεχομένης ἑκάστοτε οὶκονομικῆς ἐνισχύσεως. Εἰς τόν τομέα τοῦτον προσφάτως μόλις ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ συμπληρωθέντος τῇ οἰκονομικῇ ἐνισχύσει τοῦ Πατριαρχείου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τῆς ἀκριτικῆς Κοινότητος τῆς κώμης Πκέα τοῦ βορείου Ἰσραήλ καί ἐχειροτονήθη ὁ κατάλληλος δι’ αὐτήν ἱερεύς. Τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου κηδομένη ἡ Ὑμετέρα Μακαριότητης ἔθεσε προσφάτως εἰς λειτουργίαν  τάς ἀπαραιτήτους διαδικασίας διά τήν λειτουργίαν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, θεσμοῦ καθορίζοντος τά ὅρια τῆς δι’ἀντιπροσώπων συμμετοχῆς τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου αὐτοῦ εἰς θέματα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου.

Τά προσκυνηματικά καί περιουσιακά δικαιώματα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ὡσαύτως ἐπροστατεύθησαν καί προεφυλάχθησαν, ὡς συνέβη εἰς τά κτήματα τῆς Μονῆς τοῦ ἀββᾶ Θεοδοσίου, εἰς τήν πέριξ τῆς Λαύρας  τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου διατηρητέαν ὡς μή  οἰκοδομήσιμον περιοχήν καί εἰς τό ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς, κινδυνεῦσαν ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν τῶν παρανόμως κατεχόντων τόν γειτνιάζοντα αὐτῷ ξενῶνα Ἰσραηλινῶν ἐποικιστῶν. Διά τήν κατοχύρωσιν τῶν περιουσιακῶν τούτων δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου ἁδρά κατεβλήθησαν ποσά εἰς δικαστικά καί δικηγορικά τέλη.

Ἡ ἀνθρωπιστική δραστηριότης τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ἐξεδηλώθη καί πάλιν ἐμπράκτως διά τῆς τρίτης ἐπισκέψεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τόν ἐν Ζάαταρ τῆς Ἰορδανίας καταυλισμόν Συρίων προσφύγων, εἰς τούς ὁποίους  διενεμήθη ἀνθρωπιστική βοήθεια, ἡ προετοιμασθεῖσα ὑπό τοῦ ἐν Ἀμμάν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου.

 Ταῦτα πάντα, Μακαριώτατε , ἔλαβον χώραν, ἐνῷ ἐπί τῶν ὤμων Ὑμῶν ἐπί ἕν ἔτος καί πλέον ὑπῆρχεν ἡ εὐθύνη καί ἡ φροντίς ἐν τῇ θεωρίᾳ καί τῇ πράξει τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν  τῆς σνντηρήσεως, ἀναστηλώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου συμφώνως πρός τήν μελέτην τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ ΕΜΠ ὑπό τόν συντονισμόν τῆς μεθ’ ἡμῶν καί σήμερον παρούσης ἐλλογιμωτάτης καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, τῇ οἰκονομικῇ συνδρομῇ εὐσεβῶν  δωρητῶν, ὧν τά ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. Τό ἔργον τοῦτο ἀποτελεῖ ἀναμφιβόλως τό ἐπιστέγασμα τῶν ἔργων Ὑμῶν, καθ’ ὅτι τό δυσκατόρθωτον ἐγένετο κατορθωτόν καί τό ὡς ἀδύνατον φαινόμενον κατέστη δυνατόν, ἐφ’ ᾦ καί ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης πρῶτον καί ἡ μετ’ Αὐτῆς ἐν προθυμίᾳ καίἀφοσιώσει συνεργασθεῖσα Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης καί τό ΕΜΠ δύνανται νά καυχῶνται σεμνῶς ὅτι προσέθεσαν λίθον στερεωτικόν καί συσφυγκτικόν εἰς τό προϋπάρξαν ἔργον τοῦ Κομνηνοῦ καί τῶν Πατέρων ἡμῶν εἰς σημεῖον ἐς ἀεί τῆς θρησκευτικῆς, εἰρηνευτικῆς καί πολιτιστικῆς ἀποστολῆς τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους ἐν τῇ ἱστορίᾳ καί τῇ Ἁγίᾳ Γῇ καί δόξαν τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Συγχαίρων ἐπί τούτοις ἀπό καρδίας, Μακαριώτατε, ὑψῶ τό ποτήριον ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος, εὐχόμενος Ὑμῖν ὑγιείαν ἀδιάπτωτον ἐπί ἔτη ὅσα πλεῖστα, εἰρήνην, εὐστάθειαν καί  δύναμιν κυβερνητικήν, καθοδηγήσει Πνεύματος Ἁγίου, πρός δημιουργίαν καί ἄλλων ἔργων ἀγαθῶν ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν. Γένοιτο. 

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησαν ὡσαύτως ὁ Ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή εορτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς η Αγιοταφιτική Αδελφότητα και το ευλαβές Ποίμνιο, ανάμεσα τους και οι υπηρετούντες στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, τιμούμε τα ονομαστήρια του Προκαθήμενου της Σιωνίτιδας Εκκλησίας, της Μητέρας των Εκκλησιών, της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου Γ’.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα, να παρευρίσκομαι στον εορτασμό αυτό για πρώτη φορά από της αναλήψεως των καθηκόντων μου στα Ιεροσόλυμα. Θα ήθελα Μακαριώτατε, με την ευκαιρία αυτή, να εκφράσω, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, την ακλόνητη εμπιστοσύνη και συμπαράσταση προς το Πατριαρχείο, προς την Αγιοταφιτική Αδελφότητα και Εσάς προσωπικά, καθώς και την αναγνώριση και το θαυμασμό μας για το πολυσήμαντο έργο που επιτελείτε, άοκνα και με αυταπάρνηση. Επιτρέψτε μου να σας απευθύνω τις πλέον ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχές μας για υγεία, μακροημέρευση και δύναμη, ούτως ώστε να συνεχίσετε να φέρετε εις πέρας την υψηλή αποστολή Σας.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την λαμπρή τελετή αποπεράτωσης του έργου της αναστήλωσης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, το οποίο ενέπνευσε θαυμασμό και βαθιά εκτίμηση στους απανταχού Χριστιανούς, δίδεται η ευκαιρία να αναγνωρίσουμε πως το εν λόγω έργο δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί δίχως τη Δική Σας ιστορική πρωτοβουλία, το Δικό Σας όραμα και αίσθημα μεγάλης ευθύνης για την προστασία του κορυφαίου των προσκυνημάτων, το οποίο, όπως Σεις ο ίδιος τονίσατε, συμφιλιώνει λαούς, εθνότητες και πολιτισμούς και αποτελεί εύγλωττη μαρτυρία της κοινής ανθρώπινης φύσης μας και του κοινού μας πεπρωμένου.

Μακαριώτατε,

Η ειλικρινής διάθεση συνεννόησης και συμφιλίωσης που επιδεικνύετε και συστηματικά καλλιεργείτε, όχι μόνο στις σχέσεις με τα άλλα δόγματα και τις άλλες θρησκείες, αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας συμφιλίωσης και ειρήνευσης στην πολύπαθη αυτή περιοχή, προσδίδει ηθικό ανάστημα και κύρος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθιστώντας το παράγοντα μετριοπάθειας και σταθερότητας, σε μια εποχή ρευστότητας, αστάθειας και ανακατατάξεων που φαίνεται να ευνοούν το φανατισμό, τη μισαλλοδοξία και την οξύτητα.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι βεβαίως σταθερό σημείο αναφοράς για τον απανταχού Ελληνισμό και συμβολίζει την μακραίωνη παρουσία μας στους Αγίους Τόπους, ενώ αποτελεί και άρρηκτο δεσμό φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς, όπως άλλωστε είναι και εκφραστής των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής, διαφυλάττοντας πολύτιμες παραδόσεις και μεταδίδοντας προς πάσα κατεύθυνση το οικουμενικό μήνυμα της Ορθοδοξίας. Για όλους εμάς, το Ιερό Καθίδρυμα είναι και ο θεματοφύλακας των πλέον σημαντικών Ιερών Προσκυνημάτων του Χριστιανισμού, τα οποία με αφοσίωση και αυταπάρνηση υπερασπίζονται οι Αγιοταφίτες Πατέρες.

 Μακαριώτατε,

Η Ελληνική Πολιτεία και οι Έλληνες πιστοί σας περιβάλλουμε με αγάπη και αφοσίωση. Αξιωματούχοι και μη συρρέουν, όπως πριν λίγες ημέρες, στο Πατριαρχείο ως προσκυνητές, αποδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν στο έργο Σας και στο έργο των Αγιοταφιτών Πατέρων. Ανάμεσα τους κι εμείς προσευχόμαστε να έχετε υγεία, δύναμη και μακροημέρευση για το καλό του Πατριαρχείου, της Αδελφότητας, του Ελληνορθόδοξου Ποιμνίου Σας, της Ορθοδοξίας και της ειρήνης στους Αγίους Τόπους. Χρόνια Πολλά.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησαν ὡσαύτως ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ποιμνίων, οἵτινες ἐμφαίνονται εἰς τάς εὐχαριστίας τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν ἀντιφώνησιν Αὐτοῦ (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Τήν τελετήν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ἠκολούθησε μεσημβρινή ἑόρτιος Τράπεζα.

Αἱ ὠς ἄνω Ἱεραί Ἀκολουθίαι μετεδόθησαν (live) ὑπό τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *