Η εορτή των Αγίων Θεοδώρων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Ο Άρχων (2911 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η εορτή των Αγίων Θεοδώρων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό Σάββατον τῆς Α’  ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ὀλίγον τι δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Νέαν Πύλην ἐντός τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ.

Τό ἐν λόγῳ θαῦμα ἐπετέλεσεν ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ὀνομασθείς οὕτως ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ βαθμοῦ αὐτοῦ Τήρων, (Λατ. tiro-nis), ἤτοι «νεοσύλλεκτος στρατιώτης», ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀθλήσῃ τό ἔτος Χριστοῦ 297, ἐμφανισθείς εἰς ὄνειρον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον καί εἰπών αὐτῷ, ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης διαδεχθείς τόν Κωνστάντιον, τόν υἱόν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ἐπεχείρησε νά μολύνῃ τάς ἐν τῇ ἀγορᾷ τροφάς τῶν Χριστιανῶν διά τροφίμων ἀναμεμειγμένων μετ’ εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν καί ὑποδείξας, ἵνα μή συμβῇ τοῦτο, ὅπως φάγουν κόλλυβα, ἅτινα, ἐρωτηθείς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐξήγησεν ὅτι εἶναι ὁ ἐβρασμένος σῖτος, τόν ὁποῖον ἐχρησιμοποίει εἰς τά Εὐχάϊτα, πατρίδα αὐτοῦ.

Τοῦτο καί ἔπραξεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅπου ἔζων Χριστιανοί, οἵτινες καί ἐτράφησαν κατά τήν Α’ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν μέ κόλλυβα καί δέν ἐμολύνθησαν.

Ἐκτοτε ἐπεκράτησε τό Σάβββατον τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν νά χρησιμοποιῶνται τά κόλλυβα πρός τιμήν τοῦ Μάρτυρος.

Τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως ταύτης προεξῆρξε δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερέων, Ἱερομονάχων καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Πρός τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, ὑπογραμμίζων τήν ἀνάγκην τῆς ἀκραιφνοῦς πίστεως ἡμῶν πρός τόν Θεόν ὡς τοῦ μάρτυρος Ἁγίου Θεοδώρου.

Διαρκούσης τῆς Θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα, , ἐδεξιώθη ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης  Ἀλέξιος ὁ καί Τυπικάρης εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *