Ο ε­ορ­τα­σμός της 75ης Ε­πε­τεί­ου της Μά­χης της Κρή­της στο Ρέ­θυ­μνο (ΦΩΤΟ)
Ο Άρχων (2911 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο ε­ορ­τα­σμός της 75ης Ε­πε­τεί­ου της Μά­χης της Κρή­της στο Ρέ­θυ­μνο (ΦΩΤΟ)

Μέ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί Ἐ­πί­ση­μη Δο­ξο­λο­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, κα­τά τίς ὁ­ποῖ­ες προ­ε­ξῆρ­χε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος, κο­ρυ­φώ­θη­κε ὁ ἑ­ορ­τα­σμός τῆς 75ης Ἐ­πε­τεί­ου τῆς Μά­χης τῆς Κρή­της, στό Ρέ­θυ­μνο.

   Κα­τά τήν ἄ­φι­ξη τῶν Ἐ­πι­σή­μων, τι­μές ἀ­πέ­δω­σε Τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἀ­στυ­νο­μί­ας, συ­νο­δευ­ό­με­νο ἀ­πό τήν Ση­μαί­α τῆς Σχο­λῆς Ἀ­ξι­ω­μα­τι­κῶν καί τήν Μπάν­τα τῆς ΕΛ.ΑΣ.

   Με­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί τήν Δο­ξο­λο­γί­α στό Μη­τρο­πο­λι­τι­κο Να­ό, οἱ Ἀρ­χές με­τέ­βη­σαν στίς ἐγ­κα­τα­στά­σεις τοῦ Τμή­μα­τος Δο­κί­μων Ἀ­στυ­φυ­λά­κων Ρε­θύ­μνου (Σχο­λῆς Ἀ­στυ­φυ­λά­κων), ὅ­που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε Ἐ­πι­μνη­μό­συ­νη Δέ­η­ση ἀ­πό τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη κ. Εὐ­γέ­νιο στό Ἡ­ρῶ­ο τοῦ Τμή­μα­τος, στή μνή­μη τῶν πε­σόν­των κα­τά τή Μά­χη τῆς Κρή­της. Ἀ­κο­λού­θη­σε Δε­ξί­ω­ση τῶν Ἐ­πι­σή­μων στό Ἀλ­σύ­λιο τῆς Σχο­λῆς ἀ­πό τήν Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της καί τήν Δι­οί­κη­ση τῆς Σχο­λῆς. Οἱ ἐκ­δη­λώ­σεις ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­καν μέ τήν Ἡ­με­ρή­σια Δι­α­τα­γή, τό Προ­σκλη­τή­ριο τῶν πε­σόν­των, τήν Κα­τά­θε­ση Στε­φά­νων καί τήν Ἀ­νά­κρου­ση τῶν Ἐ­θνι­κῶν Ὕ­μνων τῆς Ἑλ­λά­δος καί τῶν Συμ­μα­χι­κῶν της Δυ­νά­με­ων.

   Στούς ἑ­ορ­τα­σμούς πα­ρέ­στη­σαν ὁ Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Δη­μό­σιας Τά­ξης κ. Δη­μή­τριος Ἀ­να­γνω­στά­κης, ὡς Ἐκ­πρό­σω­πος τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως, ὁ Ἀρ­χη­γός τοῦ Γε­νι­κοῦ Ἐ­πι­τε­λεί­ου Ἐ­θνι­κῆς Ἄ­μυ­νας, Ναύ­αρ­χος κ. Εὐ­άγ­γε­λος Ἀ­πο­στο­λά­κης, ὁ Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Κρή­της κ. Σταῦ­ρος Ἀρ­να­ου­τά­κης, ἡ Ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νῆ, ὁ Δή­μα­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γιος Μα­ρι­νά­κης, ὁ Δή­μαρ­χος Ἀ­μα­ρί­ου κ. Παν­τε­λε­ή­μων Μουρ­τζα­νός, ὁ Δι­οι­κη­τής τῆς 5ης Με­ραρ­χί­ας Κρη­τῶν, Τα­ξί­αρ­χος κ. Ἀ­λέ­ξαν­δρος-Δη­μή­τριος Ἀ­λε­ξί­ου, ὁ Γε­νι­κός Ἀ­στυ­νο­νι­κός Δι­ευ­θυν­τής Κρή­της κ. Ἀν­δρέ­ας Δα­σκα­λά­κης, ὁ Ἀ­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Ἡ­ρα­κλεί­ου κ. Κων­σταν­τῖ­νος Λα­γου­δά­κης, ὁ Ἀ­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Ρε­θύ­μνου κ. Ἀν­τώ­νιος Ρου­τζά­κης, ὁ Δι­οι­κη­τής τοῦ 547 Α/Μ Τάγ­μα­τος Πε­ζι­κοῦ κ. Θε­ό­δω­ρος Δρα­κό­που­λος, ὁ Λι­με­νάρ­χης Ρε­θύ­μνης κ. Φραγ­κί­σκος Δα­σκα­λά­κης, ὁ Δι­οι­κη­τής τοῦ Πυ­ρο­σβε­στι­κοῦ Σώ­μα­τος Ρε­θύ­μνης κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Ἀ­κου­μι­α­νά­κης, καί ἄλ­λοι ἐκ­πρό­σω­ποι Ἀρ­χῶν καί φο­ρέ­ων.

Ι. Μ. Ρεθύμνης

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *