Η Ανάσταση του Κυρίου στην Τρίπολη (ΦΩΤΟ)
Άρχων (10283 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Η Ανάσταση του Κυρίου στην Τρίπολη (ΦΩΤΟ)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε τὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.
Εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ἄρχοντες καί ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων ἀσφαλείας ἀπὸ νωρὶς προσέτρεξαν στην Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐν συνεχείᾳ συμμετείχαν μὲ εὐλάβειᾳ στήν Θείᾳ Λειτουργίᾳ, ὅπου καὶ κοινώνησαν τὸ Τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Ἀναστᾶντος Χριστοῦ μὰς.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
τόν εὐσεβῆ καί φιλόχριστον Λαόν
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα μου ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ὄρθρος ἦν βαθύς καί τό σκοτάδι αἰσθητό καί νοητό μεγάλο καί ὁ φόβος τῶν Ἰουδαίων τρομακτικός καί ἡ γύρω ἀπό τόν Tάφο κουστωδία τῶν στρατιωτῶν ἰσχυρή καί ἀπειλητική, πού τρομοκρατοῦσε ἀκόμη καί τήν πιό γενναία ψυχή.
Μέσα ὅμως σ’ αὐτό τό φοβερό σκοτάδι, τίς ἀπειλές καί τούς φόβους τῶν ἐπιγείων καί τῶν καταχθονίων δυνάμεων συντελεῖται τό μεγαλύτερο καί ἰσχυρότερο καί ἐνδοξότερο γεγονός τῆς Ἱστορίας τοῦ κόσμου. Ἡ μετά τήν τριήμερον ταφήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τοῦ σταυρωθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί γι’ αὐτό τά μεσάνυχτα ἀκριβῶς τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου ἑορτάζομε καί ἐμεῖς· τήν μεγάλην ἑορτήν τοῦ Πάσχα, ἔξω ἀπό τούς ἱερούς Ναούς καί μέσα σ’ αὐτούς μέ ἀμέτρητες πασχαλινές λαμπάδες καί φῶτα ἀστραφτερά, μέ σύννεφα θυμιαμάτων ἱερῶν, μέ κωδωνοκρουσίες πανηγυρικές καί μέ χαρούμενες ψυχές ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἑορτάζομε τήν λαμπροτέραν ἑορτήν μας καί πανηγυρίζομε τήν μοναδική πανήγυρι τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ μας καί γεμίζουμε στόματα καί ψυχές μέ τόν χαρμόσυνον παιᾶνα τῆς Θείας Ἀναστάσεως χριστος ανεστη.
Ἀντιλαλοῦν χριστος ανεστη οἱ ἱεροί Ναοί καί γεμίζουν χριστος ανεστη οἱ πόλεις καί τά χωριά καί τά σύμπαντα ἀγάλλονται καί χαίρονται «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια…..»
Κι’ ἐμεῖς λαμπροφορεμένοι Χριστιανοί, καί τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγαπητά, σήμερα γεμᾶτοι ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, λειτουργημένοι καί ἁγιασμένοι μέ τήν πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία, μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν στήν ψυχή καί στό στόμα καί μέ τίς ἀναμμένες λαμπάδες στά χέρια ἄς γυρίσωμε λαμπαδηφόροι στά σπίτια μας, ἄς δώσωμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον τόν ἀναστάσιμον ἀσπασμόν καί ἄς ἀνταλλάξωμε τόν χαρμόσυνον χαιρετισμόν χριστος ανεστη μέ τόν ἀντιχαιρετισμόν αληθωσ ανεστη.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

τριπολις
αγιον πασχα
2016

Αἱ εἰς τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ Σωτῆρος, κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς Παρασκευῆς, παρευρεθεῖσαι γυναῖκες, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ μετὰ τῶν λοιπῶν, ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ Γολγοθᾶ εἰς τὴν πόλιν, ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα, ἵνα ἐλθοῦσαι μετὰ ταῦτα ἀλείψωσι τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ τῇ μὲν ἐπαύριον, διὰ τὴν περὶ τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου ἐντολὴν ἡσύχαζον δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας.
Κατὰ δὲ τὸν βαθὺν ὄρθρον τῆς ἐφεξῆς Κυριακῆς, ἥτις ὑπὸ τῶν Εὐαγγελιστῶν ὀνομάζεται πρώτη Σαββάτου καὶ μία Σαββάτων, ἤγουν πρώτη τῆς ἑβδομάδος ἡμέρα, Μαρτίου τότε κε’, μετὰ τριάκοντα ἕξ ὥρας σχεδὸν ἀπὸ τῆς τοῦ ζωοδότου Λυτρωτοῦ νεκρώσεως, ἔρχονται, μετὰ τῶν νεκρωσίμων ἀρωμάτων εἰς τὸ μνημεῖον. Καὶ ἐνῷ διαλογίζονται τὴν δυσκολίαν τῆς τοῦ λίθου ἀποκυλίσεως ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου, γίνεται σεισμὸς φοβερὸς καὶ Ἄγγελος ἀστραπηφόρος τὴν ὄψιν, χιονόφωτος τὴν στολήν, ἀποκυλίσας τὸν λίθον καὶ καθεσθεὶς ἐπ’ αὐτοῦ ἀπενέκρωσεν ἀπὸ τοῦ φόβου τοὺς φύλακας, καὶ ἔτρεψεν αὐτοὺς εἰς φυγήν.
Αἱ δὲ γυναῖκες εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, βλέπουσιν ἄλλους δύο Ἀγγέλους λευκοφοροῦντας, ἐν σχήματι ἀνδρικῷ, οἵ καὶ μηνύσαντες τὴν ἔγερσιν τοῦ Σωτῆρος ἀποστέλλουσιν αὐτὰς ἵνα, δραμοῦσαι ταχέως, ἀπαγγείλωσιν εἰς τοὺς μαθητὰς τὰ φαιδρὰ εὐαγγέλια.
Ἐν τοσούτῳ φθάνει καὶ ὁ Πέτρος μετὰ τοῦ Ἰωάννου, μαθόντες τὰ γενόμενα παρὰ τῆς Μαγδαληνῆς, ὡς εἴρηται, καὶ ἐξελθόντες εἰς τὸν τάφον εὑρίσκουσι μόνα τὰ σάβανα. Διὸ ἐπανέρχονται πάντες εἰς τὴν πόλιν μετὰ χαρᾶς, κήρυκες τῆς ὑπερφυοῦς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅν καὶ εἶδον ζῶντα πραγματικῶς πεντάκις κατὰ τὴν σήμερον ἑορτήν.
Ταύτην οὖν τὴν χαρμόσυνον ἀνάστασιν ἑορτάζοντες σήμερον, ἀσπαζόμεθα ἀλλήλους τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, δεικνύοντες διὰ τούτου τὴν κατάλυσιν τῆς πρῴην ἔχθρας μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς πάλιν αὐτοῦ διαλλαγὴν διὰ τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος. Καὶ ἡ μὲν ἑορτὴ ὀνομάζεται Πάσχα, ὁμωνύμως τῶ Πάσχα τῶν Ἑβραίων ὅπερ, κατὰ τὴν γλῶσσαν αὐτῶν, σημαίνει διάβασιν διότι ὁ παθών καὶ ἀναστὰς Ἰησοῦς διεβίβασεν ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς δουλείας τοῦ Διαβόλου εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐλευθερίαν καὶ μακαριότητα.
Ἡ δὲ παροῦσα τῆς ἑβδομάδος ἡμέρα, ἥτις ἐστὶν ἡ πρώτη τῶν λοιπῶν, ἀφιερωθεῖσα εἰς τὴν τιμὴν τοῦ Κυρίου, ἐπωνομάσθη ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ Κυριακή, καὶ εἰς αὐτὴν μετετέθη ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων ἡ ἀργία καὶ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Σαββάτου τοῦ παλαιοῦ νόμου.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! ! !

Ι. Μ. Μαντινείας

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *